Privacybeleid

Privacy Statement

1. Fallachi
Het Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Fallachi B.V., (KvK-nummer 76552705),
hierna aan te duiden als Fallachi.
Voor Fallachi is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Fallachi respecteert uw privacy en
draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijk
privacywetgeving worden behandeld.

2. Categorieën persoonsgegevens
Standaard verwerkt Fallachi de volgende gegevens:

 • NAW gegevens;
 • bankgegevens;
 • e-mailadres;
 • accountgegevens;
 • eventueel geboortedatum;
 • eventueel telefoonnummer;
 • IP-adres.

3. Doeleinden van de verwerking, rechtsgrond van de verwerking, uitwisseling van informatie met derden en
cookies.

Uw persoonsgegevens worden door Fallachi verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden
  stellen van vorderingen;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Fallachi;
 • voor het opstellen van klantprofielen om inzicht te krijgen in het soort producten dat voor u interessant is;
 • de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Fallachi;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Na het plaatsen van uw bestelling op Fallachibeauty.nl zal Fallachi u per e-mail benaderen met betrekking tot:

 • de bevestiging van uw bestelling;
 • de bevestiging van de verzending van uw bestelling;
 • de status van de verzending van uw bestelling;
 • de bezorgstatus van uw bestelling;
 • een vrijblijvend verzoek voor het plaatsen van een beoordeling op Fallachibeauty.nl.

Om de koopovereenkomst aan te gaan, zal Fallachi uw betalingsgegevens op de volgende manier verwerken:

 • Als u kiest voor betaling via iDEAL of Bancontact, dan geven wij de benodigde betaalgegevens door aan een door
  ons ingeschakelde betaaldienstverlener, zijnde PAY, gevestigd te Spijkenisse, in het Handelsregister
  ingeschreven onder nummer 24283498.
 • De gegevens die nodig zijn voor transacties worden opgeslagen. PAY, heeft de opdracht gekregen om betalingen en
  de daarvoor benodigde gegevens te verwerken.
 • Voor de transactie ingevoerde rekeninggegevens (afhankelijk van de gebruikte betaalmethode) kunnen in WorldPay
  door Fallachi worden ingezien.

Door het plaatsen van een bestelling op Fallachibeauty.nl gaat u hiermee akkoord.

3.1 Rechtsgrond van de verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Fallachi of van een derde.

Voor de hiervoor genoemde doeleinden beroept Fallachi zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het
gerechtvaardigd belang van Fallachi is in die gevallen in het volgende gelegen: marketingbelang, intern beheer,
evaluatie van systeemveiligheid en – stabiliteit en ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten
U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u
verderop in het statement.

3.2 Verplichte verstrekking
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens
noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt
daarbij is steeds dat Fallachi niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor
beschreven doeleinden.

3.3 Uitwisseling met derden
Uw gegevens worden door Fallachi verstrekt aan de volgende derde partijen:

– derden die op de websites van Fallachi gebruik maken van cookies; zie voor meer informatie over deze derden en
hun privacy statement vanaf 3.5.

Fallachi verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan
gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 • Fallachi wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

3.4 Doorgifte aan het buitenland
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Dit is alleen anders indien u onze websites bezoekt. Op onze
websites maken wij gebruik van verschillende cookies. De persoonsgegevens die bij gebruik van cookies worden verwerkt,
worden doorgezonden aan servers van door ons ingeschakelde aanbieders van tracking- resp. targeting-technologieën. Deze
servers bevinden zich in de VS. Fallachi heeft passende waarborgen getroffen voor de verwerking van
persoonsgegevens in de VS. De doorzending van gegevens geschiedt volgens de bepalingen van het Privacy Shield en op
basis van zogenoemde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

3.5 Bestellen in de Fallachi Online Shop
Als u in de Fallachi Online Shop een product wilt bestellen, vragen wij u uiteraard een aantal gegevens in te
vullen. Hierbij gebruiken wij alleen die gegevens die wij nodig hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Bij
de gegevensverwerking staat de bescherming van uw persoonlijke gegevens volgens de wettelijke bepalingen voor ons op de
eerste plaats.

3.6 Stappen in het bestelproces
De gegevens die voor uw aankoop op Fallachibeauty.nl nodig zijn worden enkel aan bedrijven doorgegeven die in opdracht
van Fallachi handelen (denk hierbij bijvoorbeeld aan onze bezorgpartner PostNL). Deze bedrijven hebben alleen
toegang tot gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren.

3.7 Mijn account
Voor de klanten die zich hebben aangemeld bij Mijn account (door zich te registeren op Fallachibeauty.nl) is het
bestellen op Fallachibeauty.nl extra gemakkelijk. Uw aanmelding is gratis en biedt toegang tot uw persoonlijke Fallachi
B.V. omgeving. In Mijn account vindt u onder andere uw bestellingen en accountgegevens.

3.8 Nieuwsbrief
Middels onze nieuwsbrief informeren we u graag over het laatste beauty nieuws en de aanbiedingen waarvan u kunt
profiteren. U kunt zich aanmelden via het roze aanmeldveld onderaan elke pagina. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail
een bevestiging. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven via de
afmeldlink die zich onderaan in iedere nieuwsbrief bevindt.

3.9 Veiligheid bij misbruik
Indien iemand misbruik maakt van uw creditcard, volg dan alstublieft de instructies van uw creditcardmaatschappij op en
breng ons onmiddellijk op de hoogte. U kunt een e-mail sturen naar service@fallachibeauty.webshot.nl of u kunt bellen naar
040-7855006.

4. Bewaartermijnen
Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor de afwikkeling van de overeenkomst slaan wij verzamelde
gegevens op tot het einde van de wettelijke resp. mogelijke contactuele garantierechten. Na afloop van deze termijn
bewaren wij de op grond van het handels- en fiscaal recht vereiste informatie over de overeenkomst gedurende de
wettelijk bepaalde periode. In deze periode (doorgaans tien jaar na het afsluiten van de overeenkomst) worden uw
gegevens enkel en alleen opnieuw verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst.

5. Beveiliging van persoonsgegevens
Alle door u persoonlijk verstrekte gegevens, inclusief uw betalingsgegevens, worden verzonden met het algemeen
gebruikelijke en veilige SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilig en betrouwbaar instrument, dat bijvoorbeeld ook
bij onlinebanking wordt gebruikt. U kunt een veilige SSL-verbinding onder andere herkennen aan de letter s die is
toegevoegd aan http (dus https://…) in de adresbalk van uw browser of aan het slotje onder in uw browser.
Wij maken bovendien gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen
persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en onbevoegde toegang door derden.

6. Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

 • Inzagerecht; u heeft het recht de door Fallachi verwerkte persoonsgegevens in te zien;
 • Correctie- en verwijderingsrecht: het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen
  indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is;
 • Recht van bezwaar: houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen
  bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens;
 • Recht op beperking: voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, heeft u onder
  omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Fallachi
  B.V. de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid; het recht om bij ons opgeslagen, u betreffende gegevens in
  een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verantwoordelijke persoon
  te vragen;
 • Intrekking van toestemming; u heeft dit recht voor zover wij van u gegevens verwerken op basis
  van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen
  de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving
is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de websites van de Fallachi.

Fallachi kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy
Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden,
om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u
de kans te bieden uw deelname te weigeren.

8. Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over
de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

9. Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke
rechten, neem dan contact op met onze klantenservice. We helpen u graag verder

Openingstijden klantenservice: dinsdag en vrijdag van 09:00 – 18:00 uur, woensdag en donderdag van
10:00 – 20:00 uur, zaterdag van 09:00 – 17:00 uur.
E-mail: service@fallachibeauty.webshot.nl
Telefoon: 040-7855006